Danh sách thủ tục

STT Tên thủ tục Hướng dẫn Nộp hồ sơ
1 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn Thực hiện
2 Thông báo hoạt động khuyến mại Thực hiện
3 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Thực hiện
4 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Thực hiện