1.Thông tin doanh nghiệpCho phép chọn tối đa 10 hình


Địa chỉ trụ sở

2. Thông tin người đăng ký

3. Thông tin người liên hệ

4. Thông tin đăng nhập hệ thống

Email đăng nhập không thể thay đổi, chúng tôi sẽ gửi email kích hoạt tài khoản đến email này.

5. Điều lệ đăng ký và phương thức xác thực

 Những điều khoản và quy định sử dụng khi doanh nghiệp đăng ký tài khoản tại website www.socongthuongdongnai.vn:
  1.  Doanh nghiệp phải điền chính xác và đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp mình khi tạo tài khoản và chịu trách nhiệm trước những thông tin đó.
  2. Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp duy nhất một tài khoản cho việc sử dụng các chức năng Thông báo trực tuyến, theo dõi và quản lý hồ sơ thông báo của chính doanh nghiệp mình.
  3. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản của mình một cách nghiêm ngặt vì tài khoản này sẽ gắn liền với các hoạt động Thông báo khuyến mại trực tuyến của doanh nghiệp.
  4. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung và những vấn đề phát sinh từ chính tài khoản của mình.
  5. Ban quản trị website hoàn toàn có quyền theo dõi,  kiểm tra toàn bộ hoạt động trong tài khoản của doanh nghiệp.
  6. Ban quản trị website có quyền can thiệp vào nội dung cũng như xóa bỏ một chương trình khuyến mại đã được chấp nhận khi phát hiện những thông tin hay nội dung không phù hợp.
  7. Ban quản trị có quyền xuất các báo cáo trong tài khoản của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về khuyến mại.
  8. Ban quản trị có quyền sửa đổi bất kì lúc nào đối với điều khoản và qui định sử dụng. Việc doanh nghiệp tiếp tục sử dụng tài khoản đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chấp nhận những sự thay đổi. Ban quản trị sẽ đăng tải những sự thay đổi đối với điều khoản và quy định sử dụng trên mục thông báo của website. Doanh nghiệp cần phải kiểm tra những điều khoản thường xuyên để biết được sự thay đổi nếu có.
  9. Hiện nay chương trình đang được chạy thử nghiệm và không thu phí, tuy nhiên khi hệ thống đã hoàn thiện, ban quản trị sẽ tiến hành thu phí để phục vụ cho việc duy trì và nâng cấp website..

                                                                                                                     SỞ CÔNG THƯƠNG